Calendari del Contribuent

Primera cobrança d’1 de juliol a 31 d’agost de 2020

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercici 2020
  • Taxa de recollida residus municipals, exercici 2020
  • Taxa de cementiri, exercici 2020


Segona cobrança d’1 setembre a 31 d’octubre de 2020

  • Impost sobre Béns Immobles urbans (IBI)
  • Impost Béns Immobles rústics
  • Impost Activitats Econòmiques (IAE)

Més informació:
Oficina de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà
E-mail. recaptacio@baixemporda.cat
Tel. 972 640 924