Calendari del Contribuient

Període Voluntari de l’1 d’Abril al 31 de Maig de l’any 2014

  • Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • Exaccions Municipals (Escombraries)
  • Cementiris

Període Voluntari de l’1 de Juliol al 30 de Setembre de l’any 2014

  • Impost Sobre Béns Immobles Urbans
  • Impost Sobre Béns Immobles Rústics
  • Impost Sobre Activitats Econòmiques

 Contacte: Oficina de Recaptació – Consell Comarcal del Baix Empordà – Tel: 972.64.09.24 – Fax: 972.64.55.44