Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l’òrgan de govern que, sota la presidència de l’Alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que li correspon i exerceix determinades funcions executives i administratives, segons determina la legislació vigent i les delegacions que pugui rebre de l’alcalde.

Es constitueix amb un nombre de regidors que no serà superior al terç legal, i el seu nomenament i cessament correspon lliurement a l’Alcaldia.

A l’Ajuntament de Corçà, formen part de la Junta de Govern Local, l’alcalde Raül Yruela i les tres tinences d’alcaldia: Josep Bofill, Mireia Ruiz i Carles Pérez. Albert Font assisteix amb veu, però sense vot.