COMISSIÓ DE REGIDORIES DELEGADES

La Comissió de Regidories Delegades és l’òrgan per debatre, valorar i formular propostes sobre la gestió i línies d’actuació en l’àmbit de les matèries sobre les quals els regidors i regidores tenen delegacions.


Composició: L’Alcalde o el regidor en què aquest delegui en serà el president i estarà format per la resta de regidors amb competències delegades.


Convocatòries: Es celebraran 2 reunions mensuals.