Tràmits

Instància genèrica

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants – Canvi de domicili

Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants – Alta per canvi de residència

Modificació d’errors ortogràfics del nom, cognoms, NIF i petits errors a l’adreça de notificació

Volant d’empadronament actual

Volant de convivència actual

Casament civil

Retirada de mobles i andròmines al carrer

Recollida de contenidors de recollida selectiva

Retirada de vehicles de la via pública

Denúncia de disciplina ambiental

Ús d’equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure

Subvencions a entitats

Llista general de tots els tràmits activats