El Ple d’aquesta Corporació, en la sessió celebrada el passat dia 29 de juliol, va acordar crear el Consell Veïnal de Corçà, de Casavells, de Matajudaica i de Cassà de Pelràs i Planils.

Aquest és un òrgan de participació ciutadana i de relació entre l’ajuntament, les entitats i la ciutadania. És un espai en el qual es tracten els temes que afecten la nostra vida quotidiana, es delibera sobre els assumptes municipals i es fan suggeriments i propostes de millora en la gestió municipal.

Estarà presidit per l’Alcalde de l’Ajuntament de Corçà o Regidor o Regidora en qui delegui i estarà compost pel Regidor o Regidora de l’Ajuntament de Corçà i pel veí o veïna resident al poble que els portaveus de cada Grup Municipal designin, pels presidents de les associacions i fundacions domiciliades al poble o membres en qui deleguin i per un empleat de l’Ajuntament de Corçà que actuarà de Secretari.

Les sessions a cada poble se celebraran:

Corçà: penúltim dilluns hàbil d’abril i d’octubre a les 20 h a la Sala Municipal

Casavells: penúltim dimarts hàbil d’abril i d’octubre a les 20 h al Casinet

Matajudaica: penúltim dimecres hàbil d’abril i d’octubre a les 20 h a la Plaça de l’Església

Cassà de Pelràs i Planils: penúltim dijous hàbil d’abril i d’octubre  a les 20 h a la Plaça de l’Església

El Ple d’aquesta Corporació, en la sessió celebrada el passat dia 29 de juliol, va acordar crear el Consell Veïnal de Corçà, de Casavells, de Matajudaica i de Cassà de Pelràs i Planils.

Aquest és un òrgan de participació ciutadana i de relació entre l’ajuntament, les entitats i la ciutadania. És un espai en el qual es tracten els temes que afecten la nostra vida quotidiana, es delibera sobre els assumptes municipals i es fan suggeriments i propostes de millora en la gestió municipal.

Estarà presidit per l’Alcalde de l’Ajuntament de Corçà o Regidor o Regidora en qui delegui i estarà compost pel Regidor o Regidora de l’Ajuntament de Corçà i pel veí o veïna resident al poble que els portaveus de cada Grup Municipal designin, pels presidents de les associacions i fundacions domiciliades al poble o membres en qui deleguin i per un empleat de l’Ajuntament de Corçà que actuarà de Secretari.

Les sessions a cada poble se celebraran:

Corçà: penúltim dilluns hàbil d’abril i d’octubre a les 20 h a la Sala Municipal

Casavells: penúltim dimarts hàbil d’abril i d’octubre a les 20 h al Casinet

Matajudaica: penúltim dimecres hàbil d’abril i d’octubre a les 20 h a la Plaça de l’Església

Cassà de Pelràs i Planils: penúltim dijous hàbil d’abril i d’octubre  a les 20 h a la Plaça de l’Església