AJORNAT EL PERÍODE DE RECAPTACIÓ

IMPACTE DEL COVID19 SOBRE EL PERÍODE DE RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS

La situació provocada pel COVID19 ha generat un impacte directe en l’economia que justifica l’adopció de determinades mesures de caràcter fiscal.

Es per aquesta raó que, en la línia del Real Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma i en coordinació amb aquest Ajuntament, el Consell Comarcal del Baix Empordà, que és l’òrgan encarregat de la gestió dels tributs municipals, ha decretat “posposar, semse fixar nova data, el primer període de recaptació dels tributs locals” que estava fixat entre l’1 d’abril i l’1 de juny.

Aquest ajornament afecte als tributs següents:

  • Impost vehicles tracció mecànica, exercici 2020
  • Taxa de recollida residus municipals, exercici 2020
  • Taxa de cementiri, exercici 2020