Consell Veïnal

El Ple d’aquesta Corporació, en la sessió celebrada el passat dia 29 de juliol, va acordar crear el Consell Veïnal de Corçà, de Casavells, de Matajudaica i de Cassà de Pelràs i Planils.

Aquest és un òrgan de participació ciutadana i de relació entre l’ajuntament, les entitats i la ciutadania. És un espai en el qual es tracten els temes que afecten la nostra vida quotidiana, es delibera sobre els assumptes municipals i es fan suggeriments i propostes de millora en la gestió municipal.

Estarà presidit per l’Alcalde de l’Ajuntament de Corçà o Regidor o Regidora en qui delegui i estarà compost pel Regidor o Regidora de l’Ajuntament de Corçà i pel veí o veïna resident al poble que els portaveus de cada Grup Municipal designin, pels presidents de les associacions i fundacions domiciliades al poble o membres en qui deleguin i per un empleat de l’Ajuntament de Corçà que actuarà de Secretari.

Les sessions a cada poble se celebraran:

Corçà: penúltim dilluns hàbil d’abril i d’octubre a les 20 h a la Sala Municipal

Casavells: penúltim dimarts hàbil d’abril i d’octubre a les 20 h al Casinet

Matajudaica: penúltim dimecres hàbil d’abril i d’octubre a les 20 h a la Plaça de l’Església

Cassà de Pelràs i Planils: penúltim dijous hàbil d’abril i d’octubre  a les 20 h a la Plaça de l’Església

Consell Veïnal

El Ple d’aquesta Corporació, en la sessió celebrada el passat dia 29 de juliol, va acordar crear el Consell Veïnal de Corçà, de Casavells, de Matajudaica i de Cassà de Pelràs i Planils.

Aquest és un òrgan de participació i relació entre l’ajuntament, les entitats i la ciutadania. És un espai en el qual es tracten els temes que afecten la nostra vida quotidiana, es delibera sobre els assumptes municipals i es fan suggeriments i propostes de millora en la gestió municipal.

Les sessions a cada poble se celebraran:

Corçà: dilluns 21 d’octubre a les 20 h a la Sala Municpla

Casavells: AJORNAT a dimarts 29 d’octubre a les 20 h al Casinet

Matajudaica: AJORNAT a dimecres 30 d’octubre a les 20 h a la Plaça de l’Esglèsia

Cassà de Pelràs i Planils: dijous 24 d’octubre a les 20 h a la Plaça de l’Esglèsia