DECRET D’ALCALDIA

DECRET D’ALCALDIA

Vist el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel Coronavirus SARS-CoV-2;

vist el Real Decret 476/2020, de 27 de març, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Real Decret 463/2020, de 14 de març;

atès que aquesta Corporació disposa de mascaretes i guants per distribuir entre els veïns d’aquest municipi;

atès que existeixen indicis raonables que la utilització de mascaretes i guants pot disminuir la propagació del Coronavirus SARS-CoV-2; i

vist l’apartat m) de l’article 53.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

HE RESOLT:

Primer. Declarar obligatòria en aquest municipi la utilització de mascareta i guants a l’interior dels locals comercials durant l’estat d’alarma declarat per la pandèmia causada pel Coronavirus SARS-CoV-2.

Segon. Distribuir entre els veïns i comerços d’aquest municipi les mascaretes i guants que estan a disposició d’aquesta Corporació.

Tercer. Tipificar com a infracció greu, accedir o romandre a l’interior dels locals comercials d’aquest municipi sense utilitzar mascareta i guants.


Així ho acorda l’Alcalde-President Raül Yruela Díaz davant meu, el Secretari, que en dono fe.


Corçà, 5 d’abril de 2020