SUBVENCIONS PER REACTIVAR EL SECTOR DE L’HOSTALERIA, HOTELS I TURISME RURAL DEL MUNICIPI

L’Ajuntament de Corçà aprova la concessió de subvencions per reactivar el sector de l’hostaleria hotels i turisme rural.

Degut a l’actual situació de crisi econòmica causada per la pandèmia de la covid-19 i, consegüentment, les importants pèrdues provocades en el sector de l’hostaleria en el municipi de Corçà, l’Ajuntament ha aprovat, per unanimitat, crear unes bases per contribuir a la reactivació econòmica d’aquest sector.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per aquelles persones físiques que en situació d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o règim equivalent del sector de l’hostaleria exerceixin directament una activitat de bar, restaurant, hotel o turisme rural en el municipi de Corçà, així com també a les persones jurídiques, independentment de la seva forma jurídica, que exerceixin directament les mateixes activitats i que el seu nombre total de treballadors sigui inferior a cinquanta.

Entre els requisits per sol·licitar la subvenció cal disposar de llicència d’activitat, dins d’aquest sector, a nom del sol·licitant i concedida pel propi Ajuntament, així com estar en situació d’alta en l’epígraf de l’IAE corresponent a la seva activitat. En el cas de les persones físiques, hauran d’estar donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o règim equivalent del sector de l’hostaleria. També es requerirà estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals de tot tipus en qualsevol de les administracions públiques pertinents.

Les subvencions s’atorgaran en regim de concurrència no competitiva sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació en un termini màxim de 6 mesos i per un import total de 800 euros per als bars, bars- restaurants i restaurants i de 500 euros per als hotels i establiments de turisme rural.

Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 31 de gener del 2021 i es formalitzaran en model no normalitzat i es podran presentar presencialment en el Registre General de l’Ajuntament de Corçà o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament.

Per tal de validar les sol·licituds presentades caldrà presentar una declaració responsable relativa al compliment de tots i cadascun dels requisits aplicables establerts, document acreditatiu de la identitat del sol·licitant i/o del representant, l’alta de l’IAE, certificats vigents de compliment d’obligacions expedit per l’Agència Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb posterioritat al dia 1 de desembre del 2020. Tota aquesta documentació es podrà presentar mitjançant còpia autèntica o facilitant un Codi Segur de Verificació.

Es pot ampliar aquesta informació a l’edicte de les bases reguladores publicat i penjat al tauler d’anuncis de la mateixa web de l’Ajuntament.