BORSA DE TREBALL, PERSONAL DE NETEJA

Dijous 2 de juliol de 2020, es publica les sol·licituds admeses provisionalment:

_________________________________________________________

Aprovació de la convocatòria i de les bases per a la provisió temporal per concurs del lloc de treball de Netejador – 1 de la Plantilla del Personal Laboral d’aquesta Corporació.

Fi termini presentació sol·licituds dia 1 de juliol de 2020, a la una del migdia.

La Comissió de Govern d’aquesta Corporació, en les sessions celebrades els dies 27 d’abril i 25 de maig proppassats, va aprovar la convocatòria per a la provisió temporal per concurs del lloc de treball de Netejador – 1 de la Plantilla del Personal Laboral d’aquesta Corporació i les bases següents:

Primera. Objecte. Aquesta convocatòria té per objecte la provisió temporal per concurs del lloc de treball de Netejador-1, inclòs a la plantilla del personal laboral fix d’activitat de caràcter continu a jornada completa per als supòsits de baixa laboral del seus titular amb un règim retributiu equiparat a l’antic grup E, nivell 5 de complement de destí i amb un complement específic anual per a l’exercici del 2020 de 1.328,58 €.

Segona. Règim jurídic. La convocatòria es regirà per aquestes bases i, subsidiàriament, per la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i pel Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.

Tercera. Requisits dels aspirants. Per prendre part en el procés selectiu, els aspirants hauran de gaudir, en el moment de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds, de tots els requisits següents:

 1. Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o d’un altre estat que tingui reconegut amb la Unió Europea la lliure circulació de treballadors.
 2. Ser major d’edat.
 3. No patir cap malaltia física ni psíquica que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions del lloc de treball a proveir.
 4. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat del servei de cap administració pública.
 5. Estar en possessió del títol de certificat d’escolaritat o equivalent.

Quarta. Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s’hauran de presentar en model no normalitzat en el Registre General o a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Corçà fins al dia 1 de juliol del 2020 a la una del migdia.
En les sol·licituds s’haurà de fer constar que el sol·licitant reuneix tots els requisits de participació exigits i s’haurà d’acompanyar d’un currículum laboral-acadèmic i un testimoni del document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent i dels documents públics que justifiquin els mèrits que hagin de ser valorats.

Cinquena. Admissió dels aspirants. L’Alcalde-President aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que serà íntegrament publicada a la seu electrònica de l’Ajuntament de Corçà el dia 2 de juliol del 2020 a la una del migdia, contra la que els aspirants exclosos podran presentar les reclamacions que considerin procedents en el termini de 10 dies hàbils.
L’Alcalde-President aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que serà íntegrament publicada a la seu electrònica de l’Ajuntament de Corçà el dia 20 de juliol del 2020 a la una del migdia.

Sisena. Tribunal Qualificador. El Tribunal Qualificador estarà format per l’Alcalde-President o
Regidor en qui delegui, que el presidirà, per un representant de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya i pel Secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui, que actuarà de secretari.
El Tribunal es podrà constituir i actuar sempre que concorrin dos dels seus tres membres i adoptarà
les decisions per majoria de vots, amb vot de qualitat del President.
Els membres del Tribunal podran ser recusats i s’hauran d’abstenir d’acord amb el que disposa la
Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Els actes del tribunal podran ser objecte de recurs d’alçada davant la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Corçà.

Setena. Valoració de mèrits. La formació acadèmica i l’experiència professional es valoraran, fins a
un màxim de 10 punts, d’acord amb el barem següent:

 1. Formació acadèmica: Per disposar de titulacions acadèmiques superiors a les exigides, fins a 5
  punts.
 2. Experiència laboral: Per l’exercici de funcions substancialment coincidents o superiors a les del
  lloc de treball a proveir, fins a 5 punts.
  El Tribunal Qualificador farà públic el dia 23 de juliol del 2020 a la una del migdia a la seu
  electrònica de l’Ajuntament de Corçà els resultats obtinguts per cada aspirant.

Vuitena. Proposta ordenada de nomenament. El Tribunal Qualificador elevarà una proposta
ordenada de nomenament a la Comissió de Govern amb els aspirants que hagin assolit una
puntuació mínima de 5 punts.

Novena. Presentació de documents. Els aspirants proposats hauran de presentar a les oficines
municipals, en el termini de 10 dies, tots els documents públics que justifiquin els requisits exigits
a la base tercera.”

Així mateix es fa avinent que contra aquests acords, definitius en via administrativa, es pot
interposar Recurs Contenciós Administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de
Girona en el termini de dos mesos des d’aquesta publicació. Potestativament, es pot interposar
Recurs de Reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes des d’aquesta publicació, que
s’entendrà tàcitament desestimat si transcorre un altre mes sense que sigui notificada resolució
expressa, procedint en aquest supòsit la interposició de Recurs Contenciós Administratiu davant del
Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de set mesos des de la interposició del
Recurs de Reposició. Tot això, sense que es puguin interposar els dos recursos de forma simultània
i sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es consideri procedent.