OFERTA DE FEINA, PEÓ DE BRIGADA

Canvi emplaçament començament i desenvolupament del procés selectiu: SALA MUNICIPAL, a les 10 h.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Dijous 2 de juliol de 2020, es publiquen les sol·licituds admeses provisionalment:

_________________________________________________________

La Comissió de Govern d’aquesta Corporació, en les sessions celebrades els dies 27 d’abril i 25 de maig proppassats, va aprovar la convocatòria per a la provisió per concurs – oposició del lloc de treball de Peó de Brigada – 3 de la Plantilla del Personal Laboral d’aquesta Corporació i les bases següent:

Fi termini presentació sol·licituds dia 1 de juliol de 2020, a la una del migdia.

Primera. Objecte. Aquesta convocatòria té per objecte la provisió per concurs – oposició del lloc de treball de Peó de Brigada – 3 d’aquesta Corporació en Règim Laboral Fix, Continu i a Jornada Completa amb règim retributiu equiparat a l’antic grup E, nivell 8 de complement de destí i amb un complement específic anual per a l’exercici del 2020 de 6.200,04 €.

Segona. Règim jurídic. La convocatòria es regirà per aquestes bases i, subsidiàriament, per la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i pel Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.

Tercera. Requisits dels aspirants. Per prendre part en el procés selectiu, els aspirants hauran de gaudir, en el moment de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds, de tots els requisits següents:

1. Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o d’un altre estat que tingui reconegut amb la Unió Europea la lliure circulació de treballadors.

2. Ser major de divuit anys.

3. No patir cap malaltia física ni psíquica que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions del lloc de treball a proveir.

4. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat del servei de cap administració pública.

5. Estar en possessió del títol de certificat d’escolaritat o equivalent.

6. Estar en possessió del carnet de conduir vehicles a motor classe B.

Quarta. Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s’hauran de presentar en model no normalitzat en el Registre General o a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Corçà fins al dia 1 de juliol del 2020 a la una del migdia.

En les sol·licituds s’haurà de fer constar que el sol·licitant reuneix tots els requisits de participació exigits i s’haurà d’acompanyar d’un currículum laboral-acadèmic, un testimoni del carnet de conduir vehicles a motor classe B i un testimoni del document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent i dels documents públics que justifiquin els mèrits que hagin de ser valorats en la fase de concurs.

Cinquena. Admissió dels aspirants. L’Alcalde-President aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que serà íntegrament publicada a la Seu Electrònica el dia 2 de juliol del 2020 a la una del migdia, contra la que els aspirants exclosos podran presentar les reclamacions que considerin procedents en el termini de 10 dies hàbils.

L’Alcalde-President aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que serà íntegrament publicada a la Seu Electrònica el dia 20 de juliol del 2020 a la una del migdia. 

Sisena. Tribunal Qualificador. El Tribunal Qualificador estarà format per l’Alcalde-President o Regidor en qui delegui, que el presidirà, per un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i pel Secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui, que actuarà de secretari.

El Tribunal es podrà constituir i actuar sempre que concorrin dos dels seus tres membres i adoptarà les decisions per majoria de vots, amb vot de qualitat del President.

Els membres del Tribunal podran ser recusats i s’hauran d’abstenir d’acord amb el que disposa la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els actes del tribunal podran ser objecte de recurs d’alçada davant la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Corçà.

Setena. Començament i desenvolupament del procés selectiu. Els aspirants que resultin admesos s’hauran de presentar, amb el document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent, a l’Ajuntament de Corçà el dia 23 de juliol del 2020, a les deu del matí, per al començament del procés selectiu, que es desenvoluparà en les fases següents:

A) Concurs: Sense caràcter eliminatori, consistirà en valorar la formació acadèmica i l’experiència laboral dels aspirants, fins a un màxim de 10 punts i d’acord amb el barem següent:

1. Formació acadèmica: Per disposar de titulacions acadèmiques superiors a les exigides, fins a 5 punts.

2. Experiència laboral: Per l’exercici de funcions substancialment coincidents o superiors a les del lloc de treball a proveir, fins a 5 punts.

Els mèrits a valorar podran ser al·legats i justificats pels aspirants fins al mateix moment del començament del procés selectiu.

La puntuació obtinguda en aquesta fase es farà pública pel Tribunal Qualificador juntament amb els resultats de la prova de cultura general.

B) Oposició: Consistirà en la realització dels exercicis següents:

Primer: Català. Per a aquells aspirants que no justifiquin estar en possessió del nivell A2. L’avaluarà el Consorci de Normalització Lingüística, es puntuarà amb apte o no apte i serà eliminatori.

Segon: Cultura general i coneixements específics de jardineria, paleteria i electricitat. Consistirà en respondre, en el termini màxim d’una hora, un qüestionari tipus test de 30 preguntes de cultura general i coneixements específics de jardineria, paleteria i electricitat que es puntuarà amb un màxim de 30 punts i serà eliminatori per a aquells aspirants que no assoleixin una puntuació mínima de 15 punts. Cada resposta correcta es valorarà amb un punt i cada resposta errònia o en blanc restarà un punt.

Tercer: Coneixements pràctics. Consistirà en executar un treball pràctic de cadascun dels àmbits de jardineria, paleteria i electricitat. Es puntuarà cadascun dels treballs pràctics amb un màxim de 10 punts i serà eliminatori per a aquells aspirants que no assoleixin una puntuació mínima de 5 punts en cadascun dels treballs pràctics.

Vuitena. Qualificacions i proposta de nomenament. El Tribunal Qualificador, després de cada exercici, farà públic en el tauler municipal els resultats obtinguts per cada aspirant, indicant els aspirants que quedin eliminats, i, una vegada acabats tots els exercicis, farà pública en el tauler municipal la puntuació final obtinguda per tots els aspirants que no hagin resultats eliminats i elevarà una proposta de nomenament a la Comissió de Govern a favor de l’aspirant que hagi obtingut millor puntuació final.